پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
www.mokrian.ir

  • تاریخ: یکشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶ / ساعت ۰۰:۰۹:۴۹
  • شناسه خبر: 1679

نفاق و دو رویی

مُکریان؛ طی چند سال اخیر، حرکت‌های دوپهلو و نظرهای غیرمتعهدانە از سوی برخی مسئولین و مخصوصاً نمایندگان مجلس تبدیل بە یک عرف شدە است کە در آن نمایندەی مجلس بخاطر جلب رضایت دست‌اندرکاران حکومت یک اظهارنظر و یک عمل خاص در مرکز بروز می‌دهد و برای جلب رضایت مردم یک اظهار نظر و عمل خاص […]

مُکریان؛ طی چند سال اخیر، حرکت‌های دوپهلو و نظرهای غیرمتعهدانە از سوی برخی مسئولین و مخصوصاً نمایندگان مجلس تبدیل بە یک عرف شدە است کە در آن نمایندەی مجلس بخاطر جلب رضایت دست‌اندرکاران حکومت یک اظهارنظر و یک عمل خاص در مرکز بروز می‌دهد و برای جلب رضایت مردم یک اظهار نظر و عمل خاص دیگری در شهرستان نشان می‌دهد. این سیاست یک بام و دو هوا عواقب و لطمات جبران‌ناپذیری بە جامعه، اعتماد مردم، اعتبار نمایندە و حتی ایمان و اخلاق وارد می‌کند.سادە‌ترین استدلال آن است کە این فرد یا مسئول هیچ اعتقاد و تعهد و پایبندی بە هیچکدام از نظرهایش و هیچ‌کدام از طرفین مردم و دست‌اندرکاران حکومت ندارند.

در این صورت چە لزومی بە انجام چنین رفتارهای چندپهلو و اظهارنظرهای متناقض است؟

سادەترین و واضح‌ترین استدلال آن است کە رضایتمندی دل هر دو طرف را با پیش فرض ناآگاهی آنها از جریانات و اوضاع، جلب کنند و با توسل بە تکنیک‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه کار خود را پیش ببرند و در آیندە احساسات و نگرش مردم را بە رٲی برای خود “چینج” و تبدیل و معاوضە کنند.

این رفتارها و نظرها و یکی بە میخ و یکی بە نعل زدن سبب افزایش نفاق در جامعە و توجیه چنین کرداری برای همە در موقعیت‌های مختلف می‌شود کە ممکن است از آن بە غلط مفهوم زرنگی و انعطاف و سیاست‌مداری برداشت و نهادینە شود.

در طول تاریخ این اعتقاد و التزام بە اصول پذیرفتە‌شدە است کە در موقعیت‌ها و ضرورت‌ها برای فرد، گروه یا پیروان یک ایدئولوژی هزینه‌های جانی و مالی یا دستاوردها و غنایم بە دنبال داشتە است و چندچهرە‌بازی و نفاق و دورویی درهمه‌ی ادوار و اخلاق و مللی ناشایست و ناپسند بوده‌ است.

مناسب‌ترین روش در چنین موقعیت‌هایی جدا کردن و تمایز نقش‌ها و کارکردهاست. به این معنا که نماینده مجلس می‌تواند در نقش یک فرد کرد ایرانی اظهار نظر شخصی شفافی داشته باشد و در صورت لزوم در نقش یک نماینده‌ اظهار نظر رسمی نیز داشته باشد که اولی در حریم شخصی و دومی در حریم کاری قرار می‌گیرد و چون هر دو شفاف بە اطلاع موکلان و عموم می‌رسد،نهایتا تضاد نظر محسوب می‌شود نه نفاق و پنهان‌کاری با فرض ناآگاه شمردن مردم.

از ناکارامدی و قُبح چنین ترفندها و دورویی‌هایی به دلیل ضعف نظارت، عدم پیگیری مردمی، کوتاه مدت بودن حافظه‌ی جمعی و استفاده‌ی شایع از این ضدروش‌ها، بە مرور کاسته شده است اما میزان آگاهی مردم از این طرز عملکردها بە مراتب با وجود رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی و اجتماعی، افزایش یافته است.

نمونه های فراوانی از این نوع رفتارهای نفاق آلود مسئولان خصوصا برخی نمایندگان مجلس وجود دارد که می توان به مصاحبه یکی از نمایندگان با خبرگزاری رسمی مجلس طی هفته های گذشته که پس از بازنشر گفته هایش در رسانه های محلی اقدام به تکذیب و فشار برای حذف متن گفته هایش با ادعای تحریف سخنانش از این رسانه داخلی اشاره کرد.

انتهای پیام/ یگفتگو