سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
www.mokrian.ir

  • تاریخ: چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۶ / ساعت ۱۵:۳۵:۳۶
  • شناسه خبر: 2376

رابطه فقر و سواد عاطفی

مکریان؛ فقربه معنای واقعی کلمه شامل بسیاری ازموارد می شود، ازجمله، فقرفرهنگی، فقر اجتماعی، فقرعاطفی وفکری و بسیاری دیگراز فقرها، همان گونه که یونسکو درتعریف سواد مالی وعاطفی واجتماعی تعاریف خود را دارد و درنقطه مقابل این تعاریف اگر افراد ی درجامعه قرارگیرند، می توان این گونه کنکاش کرد که گاهی نداشتن سواد عاطفی، سواد […]

مکریان؛ فقربه معنای واقعی کلمه شامل بسیاری ازموارد می شود، ازجمله، فقرفرهنگی، فقر اجتماعی، فقرعاطفی وفکری و بسیاری دیگراز فقرها، همان گونه که یونسکو درتعریف سواد مالی وعاطفی واجتماعی تعاریف خود را دارد و درنقطه مقابل این تعاریف اگر افراد ی درجامعه قرارگیرند، می توان این گونه کنکاش کرد که گاهی نداشتن سواد عاطفی، سواد مالی، سواد ارتباطی،نقطه ی وصلیست درتعریف نقش افراد درجامعه…..که یکی ازآن موارد فقر می باشد،فقرفقط به معنای فقر مالی وپولی نیست. هریک ازما وقتی کلمه فقر به گوشمان می رسد،آن را دریک مفهوم معنا می کنیم درحالی که می شود درتعریف فقر جمله ها نوشت…..چه بسیار افرادی درجامعه هستند که ازلحاظ مالی جزو افراد پردرآمد و در سطح رفاه بالای اجتماعی زندگی می کنند ونقطه ی مقابل آنها افرادی هم هستند که زیر خط فقرند،اما ازلحاظ معنوی وعاطفی وارتباطی….شاید غنی باشند،چه بسیارافرادی که با این که غنی وثروتهای کلان دارند اما از لحاظ عاطفی، ارتباطی و معنوی… فقیرند و دراین جا می توان تعریف یونسکو از سواد عاطفی،ارتباطی،مالی،را به فقر ربط داد… با توجه به تعریف یونسکواز سوادعاطفی که به ارتباط وتعامل درجامعه وآداب ومعاشرت ختم می شود،سواد مالی که به مدیریت اقتصادی ودرآمد وسواد ارتباطی که درایجاد روابط درجامعه ختم می شود راموردکنکاش درنقطه مقابل فقردرجامعه قراردارد. چه بسیار افرادی که درجامعه با اینکه غنی هستند وثروتهای کلان دارند حاضرنیستندبه افراد فقیر جامعه کمک کنند چون دارای فقرعاطفی،هستند.

درصورتی که به آسانی برای شهرت، چشم وهم چشمی درمراسمات عروسی،جشن تولد ها ودورهمی های مختلف هزینه های سرسام آور می کنند. شایداگرمقداری ازاین اصراف ها وهزینه کردن ها کم شود جامعه ی بشریت درمقابل همه ی هم نوع های خودمسئول تر باشد وفقیرها هم به چشم آیند وحداقل این همه فقر از زیر خط فقر فراتر نرود، شایداگر به جای پذیرایی کردن های آن چنانی،پوشیدن لباس ها وکیف وکفش با مارکهای آن چنانی مقداری سواد ارتباطی، مالی و عاطفی خود را بیشترکنیم ازفقر عاطفی وارتباطی در آییم وخودرا مسئول درمقابل قشر فقیرجامعه بدانیم. شاید دیگرشاهد دیدن این همه کودکان کار سرچهارراه ها نباشیم که به جای کودکی کردن،تحصیل، درفلاکت وفقر به سرببرند، شاید اگرهرکس خودرا درمقابل هم نوع خود درهرسطح ،طبقه،اجتماعی،مسئول قشرفقیر جامعه بداند ومقداری ازپول هایی که صرف خیلی از مواردمی شود که اصلا پایه واساس واصل زندگی نیست شاید کمی ازافراد فقیرجامعه کمترعذاب بکشند. شاید اگرکمی ازچشم و هم چشمی ها کم شود کمی از ریخت وپاش ها که تبدیل به یک اصل بی پایه واساس شده است،فقر عاطفی و ارتباطی و مالی کم شود، شاید اگر مقداری به معنویات فکرکنیم، ازلحاظ عاطفی هم برانگیخته شویم وکنکاش کنیم که فقیران جامعه ما درچه شرایطی هستند وتک تک مابه عنوان یک انسان مسئولیم.

متاسفانه فقیران جامعه زیر خط فقرند وخوش بختانه افراد زیادی هم درجامعه هستند، خیّر و مسئول وغنی در عاطفه،ارتباط،که خودرا مسئول می دانند،شاید نشود همه ی فقیران راغنی کرد ،همه ی کمبودها خلأ هایشان را رفع کرد اما می شود گوشه ای از دردشان را کم کرد، می شود دل خوششان کرد که هستند، دیده می شوند ،حق زندگی دارند مثل همه ی ما، بیایید اندکی کنکاش کنیم دراین دنیای فانی و زود گذر که فقط اعمال ماست که پایدار باقی خواهد ماند،بیایید خودرا رها کنیم ازاین اصل های بی پایه واساس که حاشیه ای بیش نیستند،معنای واقعی اصل ها را به درست معنا کنیم،زندگی کوتاه است.

نگار بیگ زاده

انتهای پیام/ یگفتگو