چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
www.mokrian.ir

  • تاریخ: چهارشنبه, 2 سپتامبر 2020 / ساعت 20:20:49
  • شناسه خبر: 6383

باز بوی مهر، بوی ماه و مدرسه

سیستم نوین آموزش وپرورش درایران را باید به تمایلات سیاسی دوران پهلوی با تجددوطرقی خواهی به شیوه ی مدرن غربی به لحاظ تاریخی ثبت و منتصب دانست،درشیوه ی مدرن ازگذشته تا به امروز سیستم آموزش وپرورش کشورمان مرتبا باچالش های متعدد ومستمر همچون بیماری مزمن گونه ای درگیر بوده وهست که ریشه یابی وآسیب شناسی […]

سیستم نوین آموزش وپرورش درایران را باید به تمایلات سیاسی دوران پهلوی با تجددوطرقی خواهی به شیوه ی مدرن غربی به لحاظ تاریخی ثبت و منتصب دانست،درشیوه ی مدرن ازگذشته تا به امروز سیستم آموزش وپرورش کشورمان مرتبا باچالش های متعدد ومستمر همچون بیماری مزمن گونه ای درگیر بوده وهست که ریشه یابی وآسیب شناسی معضلات آموزش وپرورش دراین چندسطرنخواهد گنجید؛
لاکن به بهانه بازگشائی مدارس مصائب ومشکلات سیستم مذکور رامیتوان بهمراه راهکارهای عملیاتی واجرائی وکُلی در آن را به همت مسئولان امر عملیاتی واجرائی نمود،باشد که ازحداقل امکانات حداکثر بهره لازمه را درزمینه اصلاح و رفع نواقص ساختاری سیستم فراگیر آموزشی کشوری بکاربست بطوریکه در آیندی نچندان دورشاهدبهبوداصلاح ساختارنظام آموزش وپرورش کشورمان دربستری مناسب واطمینان بخش برای رسیدن به اهداف روزافروزن توسعه نیروی انسانی با کارکرده های آموزشی وفرهنگی در خانه فرهنگ ایران عزیزمان رسیده باشیم وبیش ازاین لابی های منفعت طلبانه مصلحت اندیشان در امورات اجتماعی وفرهنگی سطوح مختلف اجتماع خاصه آموزشی ما نفوذ ورسوخ ننموده وبرکُرسی نشیند وهرآنکه عقل درسر دارد وجان در ره میهن میبخشد سرلوحه علم وعمل آید..
ضعف های سیستم آموزش وپرورش ایران زمین:
۱- سیستمی ومتمرکز بودن
۲-الگوبرداری از جهان غرب
۳-فاقدمهارت آموزیهای لازمه وکافی به دانش آموزان
۴-مدرک گرائی صرف
۵-غیرمتقارن بودن سیستم آموزشی با استاندارهای جهانی
۶-نامتناسب بودن محتوای کتب درسی بامسائل ومباحث یومیه
۷-عدم بهره گیری خلاقانه فکری،فردی وگروهی درمدارس
۸-عدم برخورداری فضای آموزشی مُکفی
۹-عدم برخورداری ازبودجه های لازمه ومُکفی مالی برای وزارت خانه مذکور
۱۰-عدم بکارگیری نخبگان ملی در سیستم آموزشی وپرورشی
و…
راهکار:
برای رسیدن به اهداف والای معنوی و انسانی درسیستم آموزش وپرورش متمرکز،الگوبرداری شده غربی درایران بایستی در خصوص مواردذکر شده، راهکارهای عملیاتی و میدانی رادربازه های زمانی مختلف(کوتاه-میان- بلندمدت)بدین شیوه بیان وبکاررست:
۱-بومی سازی ومنطقه ای نمودن سیستم آموزش وپرورش
۲-بهره گیری ازپتانسیل های ارزشی،اجتماعی،ایرانی و اسلامی
۳-مهارت آموزیهای فردی وگروهی دانش آموزان براساس واقعیاتهای زندگی روزمره واجتماعی
۴- کیفیت بخشی به مدارج علمی وتحصیلی فرهنگیان
۵- بکارگیری سیستمهای نوین آموزشی وپرورشی براساس ساختارهای بومی، ملی ومذهبی
۶-کیفیت بخشی به محتوای کتب درسی
۷-پرورش خلاقیت های ذهنی فردی وگروهی دانش آموزان درمقاطع مختلف تحصیلی
۸-احیائ،نوسازی وتجدیدبنای فضاهای آموزشی وفرهنگی
۹- تصویب واختصاص بودجه های ویژه سالانه آموزشی وپرورشی به منظور دستیابی به اهداف کلان ملی
۱۰-تشویق وجذب نخبگان ملی ازطریق کنکورسراسری دراستخدام وزارت آموزش وپرورش
۱۱- مشارکت فرهنگیان در برنامه های آموزشی وپرورشی باتعامل وهم اندیشی خانواده ها و..
درپایان:
پیشرفته های قابل توجه و مشاهده درکشورهای درحال توسعه باتوجه به متدها وروشهای بهینه وبه روز بایدبرمبنای برنامه ریزیهای اصوالی، استانداردودوراندیشانه درسیستم آموزش وپرورش برفرض مسلم واقعیت های عینی و درست صورت گیردتا که درسایه اجرایی شدن بلاشک میتُدهای ذکرشده توسعه روزافزون مسائل اجتماعی،اقتصادی وسیاسی بهمراه زیرساختهای بنیادی ملی وکشوری به نحواحسن شکل گیرد و دراین راستا بایداذعان نمود؛
کشورهای درحال توسعه تنها به مدد ویاری تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآزموده است که میتوانند درراه رسیدن به اهداف والای انسانی بهمراه منافع ملی وجهانی خویش گامهای اساسی ونیرومندی بردارندبدین معنا که
استقلال فکری، مالی واجتماعی مستمرومداوم تمام سطوح مختلف اجتماعی،اقتصادی وسیاسی این کشورها(درحال توسعه)درگروه روندرشد روزافزوان توسعه نیروی انسانی کارآزموده درقالب سیستم آموزش وپرورش نوین،به روز است آنهم براساس بناینهای فکری ملی وبایدخردمندانه برنامه های آموزشی و فرهنگی را سرلوحه تمام برنامه های ملی وکشوری خویش قراردهند..
دست دردست هم دهیم به مهر
میهن خویش کنیم آباد!

لقمان توتونچی

انتهای پیام/دیدگـاه ها

گفتگو