دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
www.mokrian.ir

  • تاریخ: پنج‌شنبه, 1 اکتبر 2020 / ساعت 08:55:26
  • شناسه خبر: 6425

پایان انتخاب رشته کنکور سراسری

هرسالِ قبل ازشروع سال تحصیلی بعداز اعلام نتایج اولیه کنکورسراسری باانتخاب رشته داوطلبان به منظور پذیرش و ورودددانش آموزان در دانشگاه هادرسراسر کشور مواجه خواهیم شدکه البته ازطریق سیستم آموزش وپرورشی متمرکزبهمراه مشکلات فراوان ساختاری آن،بوسیله شرکت درآزمونی غیراستانداردواجباری بنام کنکور سراسری.. کنکور سراسری؛ بدون درنظرگرفتن فاکتورهای استاندرو واقعی درزمینه های مختلف منجمله؛ -آموزشهای کاربردی […]

هرسالِ قبل ازشروع سال تحصیلی بعداز اعلام نتایج اولیه کنکورسراسری باانتخاب رشته داوطلبان به منظور پذیرش و ورودددانش آموزان در دانشگاه هادرسراسر کشور مواجه خواهیم شدکه البته ازطریق سیستم آموزش وپرورشی متمرکزبهمراه مشکلات فراوان ساختاری آن،بوسیله شرکت درآزمونی غیراستانداردواجباری بنام کنکور سراسری..
کنکور سراسری؛
بدون درنظرگرفتن فاکتورهای استاندرو واقعی درزمینه های مختلف منجمله؛
-آموزشهای کاربردی
– پرورش ذهنیت های خلاق برای مهارت درزندگی اجتماعی وبه روز
و..
درعمل واقعاً دوازده سال ازعمرمفید بیشتردانش آموزان مادرآموزش وپرورش فعلی داردهدرمیرودومتاسفانه فرزندان ماباشرکت درآزمونی کلیشه ای، قالبی و ساختاری درشکلی رقابتی،سخت وفشرده سرنوشت وآتیه خویش رادر کمترازچندساعت ناخواسته رقم میزند..
لاکن باوجودمافیای کنکور نتایج این آزمون غیراستانداردزندگی ازقبل معلوم است..
بعبارتی ساده؛ هرچنددرقانون اساسی آمده است که؛ آموزش وپرورش برای همگان رایگان است..
لاکن تمام ماجرااین نیست..
بلکه؛ درتمام دنیابسیاری ازقوانین نوشته میشوندولی خوانده نمیشوند.
همچون( واو) کلمه؛خواهر، براستی آن دسته ازدانش آموزان که ازامکانات رفاهی، مادی وخانوادگی بیشتری بهره منداندبه مددمافیای کنکورازشانس بیشتری برای موفقیت درآزمون غیراستانداردفعلی برخورداراند..
هرچندکه درحال حاضرنیز بیشترراه یافتگان به دانشگاه ها متاسفانه پس از پایان وفراغت ازتحصیل اغلب به دلیل عدم جذب دربازارکاربیکاراندلاکن میتوان دربازه ی زمانی یک دوری چهارساله با تدبیرودوراندیشی درقالب برنامه های کوتاه،میان وبلندمدت آیندی بهتری را برای جوانان وتحصیلگردگان عزیزمان پیش بینی ورقم زد. ولی متاسفانه درشرایط فعلی تمامی امکانات رفاهی،کاری جذب فارغ التحصیلان ماتنها منوط میگرددبه چندرشته خاص،معدودو یاافرادی محدود ونورچشمی..
دراین راستا؛  مسئولان آموزشی وپرورشی بهمراه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان رکن اصلی قانونگذاردرجامعه اسلامی وظیفه وتکلیفی است خطیرتا
کمرهمت درراه اصلاح مشکلات ساختاری نظام فعلی آموزش وپرورش رامدبرانه،کارشناسانه ودلسوزانه بامشارکت همگانی بکاربسته وبجای روزه خوانی درمحافل خاص وعام جهت تنویرافکارعمومی به منظوردست یابی به منافع فردی،جناحی وفامیلی براساس مبانی فکری وسیاسی روال گذشته..
که حذف واضافه کردن های سلیقه ای ورابطه ای باپاک کردنهای صورت مسئله ای بود،سعی درحل مسائل ومباحث ریشه ای وکلیشه ای مشکلات نظام آموزشی فعلی نموده که مشکلات سیستم فعلی آموزش وپرورش تمامی خانواده های ایران اسلامی را علی الخصوص طبقات متوسط وپایین اجتماعی را که سرمایه ای بجزفرزندان خویش ندارند به نحوی با خود درگیرنموده است وبراستی خانواده های ایرانی خاصه بوکانی نگران آتیه فردای فرزندان خویش اند..
درآخر ومجدداً؛ یادآوریم میشویم ما بسیاری از اولیای دانش آموزان مدارس دولتی درشهرستان بوکان وحومه درشرایط فعلی نگران بهداشت وسلامت بهمراه آیندی کاری فرزندانمان هستیم، نه کج اندیشی هاو لج های کودکانه.. فردی وجناحی سیری ناپذیر عده ای معلوم الحال که درشرایط فعلی کروناویروس وفشارهای اقتصادی حتی به مراکزمقدس تعلیم وتربیتی فرزندانمان نیزرحم نکرده و این اماکن مقدسه را به جولانگاه رقابتهای جناحی، سیاسی وسیاست بازیهای منفعت طلبانه خویش مبدل نموده اند..
منفعت طلبان وسیاسیکارهابیادداشته باشند که این؛ سلامت،تربیت سازنده وآیندی فرزندان این دیار است که دررآس اموراست ما مردمان دیار مُکریان را..
دست دردست هم دهیم به مهر
میهن خویش کنیم آباد.

لقمان توتونچی

انتهای پیام/دیدگـاه ها

گفتگو